top of page

Statistics

המחלקה לפסיכולוגיה

חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה 51102

שיעור ותרגיל 2014/2015

 

מרצה: דר' יוני פרצוב

דוא"ל: pertzov@gmail.com

 

הנושאים שילמדו בקורס:

 

סטטיסטיקה תיאורית 

 1.  טיפול בסמלים ובמספרים, סולמות מדידה.  משתנים סטטיסטיים והתפלגויותיהם. דרכי הצגה ואירגון של התפלגויות.

 2. ערכים מרכזיים, מדדי פיזור וא-סימטריה.  איפיון היחיד בהתפלגות.  יחסים בין המדדים השונים. 

 3. מדדי קשר בין משתנים: מקדמי מתאם. 

 

מושגי יסוד בהסתברות 

 1.  תהליכים מקריים ומאורעות.

 2. הסתברויות של מאורעות ושל צירופי מאורעות. 

 3. הסתברויות מותנות. 

 4. משפט בייס.

 

הסקה סטטיסטית 

 1.  ההתפלגות הנורמלית והתפלגויות הדגימה.

 2. אמידה על ידי נקודה ועל ידי רווח.

 3. בחינת השערות על אוכלוסיות.

 4.  דיון ביקורתי על מבחני השערות.

 5. מבחני t.

 

דרישות הקורס:

 

 • נוכחות בשיעורים ובתרגילים.

 • מבחן בסוף סמסטר א' (חובה), מבחן בסוף סמסטר ב' (חובה).  כל בחינה מהווה 40% מן הציון הסופי.

 • חלה חובת הגשה של כל התרגילים! ציון התרגילים מהווה 20% מהציון הכללי: חישוב הציון הסופי של התרגילים לא יכלול את ציון ארבעת התרגילים הנמוכים ביותר. תרגיל שלא מוגש מקבל ציון 0 ויכנס לשקלול הסופי.

 

אתר הקורס:

 

כתובת אתר הקורס:  http://moodle.huji.ac.il. רצוי להיכנס לאתר באופן שגרתי ולבדוק הודעות.

 

 

bottom of page